Kategórie      

Formulár na odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU
 internetový obchod: www.myeshopmix.sk
 

 

 

PREDÁVAJÚCI:

 

Jozef Kurajda PASADREIT 

so sídlom 96223 Očová 

Februárového víťazstva 572/4           

zapísaný v ŽR vedenom Okresným úradom Zvolen   

číslo živnostenského registra: 670-16807 

IČO:       43980341

DIČ:       1071520560

IČ DPH:  SK1071520560

 

email: myeshopmix@gmail.com

Telefón: +421910920130

web: www.myeshopmix.sk

 

 

 

SPOTREBITEĽ  (kupujúci):  *

 

Meno a priezvisko: .............................................................

 

Ulica a číslo: ......................................................................

 

PSČ a mesto: .....................................................................

 

Telefón: .............................................................................

 

email: ...............................................................................

 

   Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na uvedený tovar a súčasne si uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru a vrátenie nákladov na dopravu tovaru ku mne:

Názov tovaru/ počet/ jednotková cena: *


1. .................................................................................................................................................

 

2. .................................................................................................................................................

 

3. .................................................................................................................................................


4. .................................................................................................................................................

 

5. .................................................................................................................................................

 

 

Uplatňujem si vrátenie čiastky za tovar:* ....................................... €

 

a vrátenie nákladov na dopravu: * ...................................................€

 

                                        SPOLU:* ..................................................€

 

 

POŽADOVANÚ ČIASTKU MI VRÁŤTE: *

   - poštovým poukazom na moju uvedenú adresu

   - prevodom na účet (číslo/kód banky alebo IBAN): ...........................................................................

 

 

Doplňujúce údaje:

- Dátum objednania tovaru: ..............................

 

- Číslo objednávky: *  .......................................

 

- Číslo faktúry/ zo dňa: * ....................................

 

- Dátum prevzatia tovaru: * ............................... prostredníctvom dopravcu: ..............................................

 

- Dôvod vrátenia tovaru (nepovinný údaj slúžiaci predávajúcemu na odstraňovanie nedostatkov):


.............................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

SUMARIZÁCIA ZÁSIELKY:  *

a/ vyplnený formulár Odstúpenia od zmluvy

b/ tovar, ktorý vraciam

c/ originál faktúry, resp. daňový doklad o kúpe

d/ príslušenstvo k tovaru

 

e/ .....................................

 

f/ .....................................

 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, som si vedomý/á, že predávajúci nie je povinný mi vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy do momentu, kým mu nie je dodaný tovar vrátený, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru predávajúcemu.


Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

Pred vyplnením tohto formulára, prosím, pozrite si
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, podľa
 ktorého sa vrátenie tovaru uplatňuje a Obchodné podmienky,
ktoré sú zverejnené na našom e-shope.

 

 

 

- položky označené * sú povinné

- čo sa nehodí prečiarknite, resp. doplňte

- nechajte si kópiu vyplneného a zaslaného formulára
- tovar poprosíme zabaliť tak, aby počas prepravy nebol akokoľvek poškodený
- tovar doporučujeme vrátiť nepoškodený a kompletný, vrátane originálneho balenia a dokladov, aby sa neznížila jeho hodnota pri ďalšom      predaji

 

 

 

Pred vyplnením tohto formulára som sa oboznámil/a s Poučením o uplatnení práva
 spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 

 

 

Dátum: * .................................                            

 

 

 

                                                              

                                                                                                                                                     

                                                                                                     Podpis spotrebiteľa
                                                                        (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) *

 

 

Copyright 2017 - 2023 © myeshopmix